Ulotka dla pacjenta

ASPARGIN
17 mg jonów magnezowych + 54 mg jonów potasowych, tabletki
(Magnesii hydroaspartas +  Kalii hydroaspartas)

Skład
1 tabletka zawiera:
-250 mg  magnezu wodoroasparaginianu (Magnesii hydroaspartas), co odpowiada 17 mg jonów magnezu oraz
-250 mg potasu wodoroasparaginianu (Kalii hydroaspartas), co odpowiada 54 mg jonów potasu.
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa, sacharoza, magnezu stearynian, talk.

Dostępne opakowania
-25 szt. tabletek (1 blister w tekturowym pudełku)
-50 szt. tabletek (2 blistry w tekturowym pudełku)
-75 szt. tabletek (3 blistry w tekturowym pudełku)

Podmiot odpowiedzialny
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy  FILOFARM
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Aspargin i w jakim celu się go stosuje.
2. Zanim zastosuje się lek Aspargin.
3. Jak stosować lek Aspargin.
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Przechowywanie leku Aspargin.
6. Inne informacje.

1. Co to jest lek Aspargin i w jakim celu się go stosuje.
Opis działania
Aspargin zawiera dobrze przyswajalną mieszaninę soli magnezowej i potasowej kwasu asparaginowego, będącego ważnym składnikiem budulcowym organizmu.

Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, pośredniczy w wytwarzaniu i transporcie energii w organizmie. Jest niezbędny w czynności mięśnia sercowego, układu nerwowego, mięśniówki gładkiej naczyń oraz mięśni prążkowanych. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko choroby wieńcowej, zawału serca i zaburzeń rytmu serca. Objawami niedoboru magnezu są: nadpobudliwość, trudności z koncentracją, zwiększona podatność na stres, zaburzenia pracy mięśni szkieletowych. Potas uczestniczy w czynności układu nerwowego i  układu     sercowo - naczyniowego oraz w przewodnictwie nerwowo mięśniowym. Niedobór potasu stanowi zagrożenie dla prawidłowej czynności układu krwionośnego, układu wydalniczego i regulacji gospodarki wodno – elektrolitowej (odpowiedzialnej za utrzymanie prawidłowego ciśnienia i kwasowości krwi). Kwas asparaginowy bierze udział w przekazywaniu bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym.

Wskazania do stosowania
Uzupełnianie niedoboru magnezu i potasu (nie wymagające podawania pierwiastków drogą dożylną):

 • przy niemiarowościach i nadpobudliwości serca, zwłaszcza na tle niedoboru magnezu i potasu,
 • profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem,
 • w rekonwalescencji pozawałowej,
 • po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w przebiegu których doszło do utraty magnezu i potasu,
 • jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych (np. tiazydów, furosemidu).

2. Zanim zastosuje się lek Aspargin.
Nie należy stosować leku Aspargin  jeśli występują:

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,
 • hipermagnezemia (nadmiar magnezu we krwi),
 • hiperkaliemia (nadmiar potasu we krwi),
 • ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy od 30 ml/min),
 • zakażenia dróg moczowych,
 • zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (blok),
 • bradykardia (zbyt wolna praca serca),
 • myasthenia gravis (rzadka choroba, której towarzyszy zwiotczenie mięśni),
 • znaczne niedociśnienie tętnicze krwi.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Aspargin jeśli:

 • występuje ostre odwodnienie,
 • doszło do rozległego zniszczenia tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała),
 • pacjent stosuje inne preparaty zawierające potas,
 • pacjent cierpi na chorobę wrzodową żołądka,
 • wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów.

Podczas długotrwałego stosowania i w razie wystąpienia biegunki oraz u pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi należy kontrolować stężenia potasu i magnezu w surowicy krwi, a w razie potrzeby w erytrocytach (lekarz zaleci wykonanie odpowiednich analiz).
Jeżeli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Nie podawać bez wiedzy lekarza w chorobach nowotworowych.

Stosowanie leku Aspargin z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować po posiłku. Wchłanianie magnezu zmniejsza się w obecności fosforanów, wapnia, lipidów i fitynianów w diecie.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
Stosowanie leku Aspargin u dzieci
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Stosowanie leku Aspargin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Leku Aspargin nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby ze względu na możliwość wystąpienia hipermagnezemii lub hiperkaliemii.
Stosowanie leku Aspargin u pacjentów w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmian sposobu podawania i dawkowania leku u pacjentów powyżej 65 lat.
Ciąża
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
W zalecanych dawkach lek może być stosowany w okresie ciąży, ale po uprzedniej  konsultacji z lekarzem

prowadzącym, który wskaże właściwą dawkę leku.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
W zalecanych dawkach lek może być stosowany w okresie karmienia piersią, ale po uprzedniej  konsultacji z lekarzem prowadzącym, który wskaże właściwą dawkę leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu oraz sprawność psychoruchową.
Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Leku nie należy przyjmować jednocześnie z fosforanami i związkami wapnia, gdyż zawarty w nim magnez wykazuje antagonizm w stosunku do tych związków. Sole magnezu zmniejszają wchłanianie niektórych antybiotyków, np. tetracyklin; należy zachować co najmniej 3-godzinną przerwę pomiędzy podaniem tych

leków. Magnez zmniejsza wchłanianie związków żelaza, fluoru, fluorochinolonów oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Glikozydy naparstnicy (leki nasercowe) stosowane w połączeniu z potasem mogą prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Leku nie należy stosować jednocześnie z atropiną lub hioscyjaminą, gdyż wzrasta ryzyko owrzodzeń jelita, które może wystąpić przy doustnym przyjmowaniu soli potasu. Leki moczopędne (amiloryd, spironolakton, triamteren) oraz inhibitory konwertazy angiotensyny (leki stosowane w chorobach układu krążenia, np. kaptopryl i enalapryl) powodują wzrost stężenia potasu we krwi. Antybiotyki aminoglikozydowe, leki moczopędne pętlowe, cisplatyna, cykloseryna, mitramycyna, amfoterycyna B oraz mineralokortykosteroidy nasilają wydalanie magnezu. Kortyzon zmniejsza skutki działania potasu. Zawarty w leku potas zmniejsza wchłanianie witaminy B12.

3. Jak stosować lek Aspargin.
Lek Aspargin należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosuje się od 1 do 2 tabletek 2 do 3 razy na dobę, doustnie, po posiłku, co odpowiada od 108 mg do 324 mg potasu na dobę oraz od 34 mg do 102 mg magnezu na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Aspargin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Aspargin  niż zalecana
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Objawy zatrucia: zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, zaburzenia oddechu, spadek ciśnienia tętniczego krwi, drgawki, nużliwość mięśni, uczucie znużenia, opadanie powiek.
W przypadku pominięcia dawki leku Aspargin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Aspargin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zaburzenia serca
Lek może spowodować zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego (zaburzenia pracy serca). 
Zaburzenia żołądka i jelit
Niekiedy po stosowaniu leku mogą wystąpić: bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty, które zwykle ustępują samoistnie.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych
Rzadko, zwłaszcza u osób z zaburzeniami czynności nerek, może wystąpić hiperkaliemia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Zaczerwienienie skóry, bezsenność, osłabienie mięśniowe.
W przypadku wystąpienia ciężkich objawów niepożądanych należy zwrócić się do lekarza. U niektórych osób w czasie stosowania leku Aspargin mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku Aspargin.
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Inne informacje.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Polska
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz
Tel.: /0-prefix-52/ 342 67 88

 • Data opracowania ulotki: