-->

Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

 1.  Właściciel serwisu https://aspargin.pl/ dba o ochronę prywatności osób odwiedzających Serwis.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga:
  a)posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe
  b)włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript
 3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie. Więcej informacji o stosowanych w Serwisie plikach cookie w pkt III poniżej.
 5. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 6. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 7. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej.
 8. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i dostępnych treści, narzędzi można zgłaszać ustnie w siedzibie właściciela Serwisu, pisemnie na adres właściciela serwisu: FSP Filofarm, ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz, telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres email: sekretariat@filofarm.pl.
 9.  Właściciel może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące w szczególności liczby odwiedzin oraz inne informacje związane z tym serwisem, po ich anonimizacji, która uniemożliwia identyfikację użytkowników.

Dane osobowe

 1.  Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu jest Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Filofarm z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Pułaskiego 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000134783, NIP 554-03-12-237.
  Dane kontaktowe:
  Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
  ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz
  +48 52 342-67-88
  e-mail: sekretariat@filofarm.pl
 2. Administrator wyznaczył Pełnomocnika Zarządu ds. Ochrony Danych Osobowych
  Dane kontaktowe:
  Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Danych Osobowych
  Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
  ul. Pułaskiego 39, 85-619 Bydgoszcz
  +48 52 342-67-88
  e-mail: bartoszak@filofarm.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu jest niezbędne w celach podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, a w szczególności: odpowiadania na pytania użytkowników serwisu, spełniania prośby użytkownika serwisu, kontaktu z użytkownikiem, jak również w celu rozpoznania zgłoszenia o niepożądanym działaniu produktu leczniczego.
 4. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dane osobowej użytkowników będą przetwarzane również w celu przesyłania tychże informacji handlowych.
 5. Po złożeniu przez użytkownika prośby o kontakt, zapytania lub w przypadku zgłoszenia o niepożądanym działaniu produktu leczniczego, Administrator danych osobowych może skontaktować się z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych
  do pełnej obsługi zapytania lub zgłoszenia.
 6. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia zakończenia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
 9. Podmioty danych osobowych mają prawo do:
  a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy użytkownikom serwisu na ich żądanie kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy serwisu, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  b) sprostowania Danych osobowych; użytkownicy serwisu mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownicy serwisu mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  c) usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); użytkownicy serwisu mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika serwisu takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy serwisu mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach użytkownicy serwisu mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników serwisu – wobec przetwarzania dotyczących Danych osobowych użytkowników serwisu, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie
  Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników serwisu za pomocą wiadomości wysłanej na adres pocztowy Administratora danych osobowych lub na adres email: bartoszak@filofarm.pl. Ponadto, podmioty danych osobowych uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
 11. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 12. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Pliki cookie

 1.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu https://aspargin.pl/
 4.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8.  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.